Endret beskatning ved privat bruk av yrkesbil

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre reglene for fordelsbeskatning ved bruk av yrkesbil. I følge regjeringen er målet med de nye reglene at de skal være enklere å etterleve.

De nye reglene vil omfatte varebil klasse 2 og lastebiler med totalvekt opp til 7500kg. Man skal kunne velge mellom individuell verdsetting eller sjablongmetoden ved beregning av fordelen ved privat bruk. Det er et klart krav om at det skal være behov for yrkesbil i tjenesten, hvis ikke gjelder de ordinære reglene om firmabilbeskatning.

 

Sjablongmetoden

Denne metoden tar utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny og bygger på den beregningsmetoden for beskatning av ordinære firmabiler. Det foreslås et bunnfradrag på 50 % av beregningsgrunnlaget, dog ikke slik at bunnfradraget blir høyere enn kr 150 000. Det gis ikke lignende bunnfradrag for el- biler. Skattepliktig fordel skal utgjøre 30 % av beløp over kr 286 000 og 20 % av det som overstiger dette. Det er benyttet 2015 satser da 2016 satsene ikke er fastsatt per dags dato.

Eksempel:

Du har en bil med listebris kr 450 000. Du får da kr 150 000 i bunnfradrag ettersom 50 % regelen overstiger kr 150 000.

Listepris som ny inntil kr 286 000 x 30 % = kr 85 800

Over kr 286 000= kr 14 000  x 20%           = kr  2 800

Skattepliktig fordel                                      = kr 88 600

 

Individuell verdsetting

For å benytte denne metoden er det et vilkår at det benyttes elektronisk kjørebok. Privat kjøring blir totalt kjørte km, fratrukket dokumentert yrkeskjøring.  For 2016 er fordelssatsen foreslått å være kr 3,40 per km.

 

Hvorvidt reglene blir vedtatt, får vi ikke vite før saken kommer opp for Stortinget senere i år.