Tap av fradragsrett ved kontantbetaling over kr 10 000

Det hender det er praktisk å betale kjøp kontant. Det kan da være nyttig å vite at det ikke gis fradrag for kostnader som betales kontant og som samlet utgjør kr 10 000 eller mer.

I henhold til skatteloven § 6-51 vil flere betalinger som gjelder samme leveranse, kontrakt, tjeneste eller lignende, vurderes som én betaling ved vurdering av om beløpsgrensen er overskredet. Det skal også ses samlet på løpende eller periodiske ytelser (eks. lønn og husleie) som kommer til fradrag i samme år. Ved brudd på bestemmelsen vil man hverken få fradrag ved beregning av skatt eller merverdiavgift.

I en presisering fra skattedirektoratet fra 5. april 2011 står det at hvis den samlede kjøpesummen for en vare utgjør kr 10 000 eller mer, er det bare beløpet som betales over bank det kan kreves fradrag for. Eksempel: Du kjøper en vare for kr 15 000, og betaler kr 2000 kontant og kr 13 000 over bank. Du vil da bare få fradrag for kr 13 000.

I en uttalelse fra Finansdepartementet 11.november 2013 er det presisert at det ikke er anledning til i ettertid å gjøre om betalingen for en vare fra kontant betaling til betaling via bank. Departementet skriver at det vil være i strid med regelens formål, da det vil skape fare for at regelen omgås, eksempelvis ved at omgjøringen foretas først når myndighetene avdekker at det urettmessig er krevd fradrag for kontantbetalingen.

På bakgrunn av disse reglene oppfordrer vi våre kunder til å foreta alle betalinger via bank. I tillegg til vanlig regningsbetaling via nettbank og betaling med kort, kan man alternativt kjøpe en bankremisse i en bankfilial, eller benytte betalingsløsninger på nett som for eksempel finn.no tilbyr.

Noe du lurer på? Kan gjerne kontakt med oss.