Krav til dokumentasjon av varelager ved årsskiftet

Alle selskap med varer på lager 31.12. må foreta varatelling. Har man et betryggende lagerregnskap kan man velge å foreta telling i løpet av året, forutsatt at tilganger og avganger fra varetelling til årsslutt kan dokumenteres tilfredsstillende.

Ihht bokføringsloven § 6-1 må varetellingen dokumenteres med varetellingsliste. Listen skal bestå av en oppstilling som gir informasjon om varens art, kvantum (med angivelse av måleenhet), verdi for hver enkelt vare og en summeringskolonne for de spesifiserte varene.

Opptellingen må være datert og det må fremkomme hvem som har foretatt tellingen. Dokumentasjonen skal være ordentlig og oversiktlig. Dersom tellelister på papir benyttes, skal de være nummerert før tellingen foretas.

Har du spørsmål om verdivurdering av varelager, ta kontakt med oss.