Endringer i oppbevaringsreglene

Fra 1. januar 2015 er reglene om oppbevaringstid for regnskapsmateriale endret.

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale skal som hovedregel være fem år (tidligere ti år). Områdene som etter endringene vil avvike fra fem års oppbevaringstid kan i hovedsak oppsummeres som følger:

  • Det videreføres krav om oppbevaring i ti år for prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet etter bokføringsforskriften § 8-1-4 eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap, samt tilhørende dokumentasjon. Fristen regnes fra avsluttede regnskapsår.
  • 10 års oppbevaring fortsetter også å gjelde for bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner.
  • De generelle kravene om oppbevaring i minst 15 år for bokføringspliktige som driver virksomhet med petroleumsutvinning eller rørledningstransport, samt om oppbevaring i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, videreføres også.
  • På grunn av justeringsreglene i merverdiavgiftsloven vil det fortsatt være et krav om at kjøpsdokumentasjon av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt.