5 spørsmål om ferie og feriepenger

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Feriepenger under permisjon 

En av våre ansatte gikk ut i foreldrepermisjon i februar i år. Hun får utbetalt foreldrepengene fra NAV. Vi har 5 uker ferie og betaler normalt ut alle feriepengene i juni. Hvordan gjør vi det med feriepengene hennes? 

Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Når en ansatt har permisjon og får utbetalt foreldrepengene direkte fra NAV, skal feriepengene først utbetales når ferien faktisk skal avvikles. Den ansatte kan avtale å avvikle ferie i permisjonstiden. NAV stopper utbetaling av foreldrepenger under ferieavviklingen og permisjonen forskyves tilsvarende ferien. I slike tilfeller skal arbeidsgiver utbetale feriepengene når ferien avvikles, forholdsmessig etter feriens lengde. Har den ansatte for eksempel avtalt 3 uker ferie i august, utbetales 3/5-deler av feriepengene hennes da. Resten av feriepengene avventes til senere ferieuttak. 

Feriepenger ved sluttoppgjør

En av våre ansatte som er månedslønt slutter 31. mai. Skal vi trekke 4/26- deler på feriepengene? 

4/26-delene er differansen mellom 5 ukers ferietrekk og en månedslønn. Den ansatte skal i dette tilfelle kun trekkes for eventuelle feriedager som vedkommende har avviklet i perioden fra 1. januar til 31. mai, og det vanlige trekket på 4/26-deler skal derfor ikke gjennomføres. Det vil si at den ansatte i mai skal ha utbetalt vanlig månedslønn samt alle opptjente feriepenger pr. 31. mai (både fjorårets og årets) og eventuelt trekkes for benyttede feriedager. Utbetalingen i mai blir en avregning i forhold til hva som er gjort tidligere. 

Ekstra ferieuke for de over 60 år 

Kan ansatte over 60 år selv bestemme om de skal avvikle den ekstra ferieuken eller ikke? 

Ansatte over 60 år har rett på en uke ekstra ferie hvert år og 2,3 % ekstra feriepenger. Denne ekstra ferieuka er lovbestemt og arbeidstakeren kan ikke selv velge om den skal avvikles eller ikke. Den ansatte er pliktig til å ta ut det antall dager som feriepengene dekker lønnsbortfallet for. Ifølge ferieloven beregnes ikke feriepenger for denne ekstrauka av lønn over 6 G. Følger virksomheten denne begrensningen og den ansatte har lønn over 6 G kan det hende at feriepengene ikke dekker inn hele uka. Den ansatte trenger da ikke å avvikle feriedager som ikke dekkes av feriepengene. Det som arbeidstakere over 60 år selv kan bestemme er imidlertid tidspunktet for denne ekstra ferieuka. Arbeidstakeren må varsle arbeidsgiver minst 14 dager før uttak av ekstraferien. 

Nyansatt og ferie 

Vi fikk en nyansatt 1. januar og han sier at han ikke vil avvikle ferie i år. Kan han det? 

Alle som har opptjent feriepenger i opptjeningsåret skal avvikle ferie. En nyansatt som har vært i arbeid i hele fjor, vil normalt ha feriepenger nok til å avvikle full ferie. Det spiller ingen rolle hvilken arbeidsgiver som har utbetalt feriepengene. Har han imidlertid ikke vært i jobb hele fjoråret eller av andre grunner ikke opptjent feriepenger, for eksempel fordi han studerte, var i permisjon e.l., plikter han heller ikke å avvikle full ferie. En arbeidstaker skal nemlig ikke tape på å ha ferie, og han vil derfor kunne motsette seg å avvikle ferie som ikke dekkes inn av feriepengene. 

Deltidsstilling

Hvor mange feriedager har en ansatt som jobber 50 % stilling? 

I utgangspunktet så har alle rett til 4 uker og 1 dag ferie (5 uker hvis avtalebestemt). Antall feriedager for deltidsansatte må vurderes ut ifra om den ansatte for eksempel jobber hele dager annenhver dag eller halve dager hver dag. Hvor mange arbeidsdager en uke tilsvarer avhenger derfor av arbeidsmønsteret. En uke er uansett en uke, enten om det er fem halve dager eller to/tre fulle dager.

 

Hentet fra https://www.sticos.no/portal/Nyheter/TabId/91/ArtMID/483/ArticleID/291/5-spoersmal-om-ferie-og-feriepenger-.aspx.