Unntak fra beskatning av lån til aksjonær

Med effekt fra 7. oktober 2015 har det blitt innført nye regler om beskatning av lån og uttak fra selskap til aksjonær og aksjonærens nærstående. Disse medfører at alt mellomværende som har blitt forhøyet eller tatt opp etter denne datoen skal beskattes som utbytte. 5. februar 2016 fastsatte finansdepartementet forskriftsbestemmelser med unntak fra regelen. Forskriften trådte også i kraft 7. oktober 2015.

Lån fra selskap til aksjonær skal ikke anses som utbytte i følgende tilfeller:

  • kreditt eller      sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetakslovens § 1-3
  • kreditt under 100 000      kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager      etter at den ble gitt
  • kundefordringer som er ledd      i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager      etter den ble gitt
  • kreditt eller      sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren (eller      visse nærstående) på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer      enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem prosent av      stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet      selskap i samme konsern
  • nye regler omfatter ikke      eksisterende aksjonærmellomværende, men økning av slike saldoer rammes

Lån og uttak som ikke omfattes av unntakene må innberettes som utbytte og beskattes. Hvis lånet er reelt og skal nedbetales vil nedbetalingen være innskudd av ny kapital.