Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Regelverk

 

Selskaper som ikke overstiger lovbestemte terskelverdier kan i dag fravelge revisjon. Dette har hittil ikke vært gjeldende for morselskaper i et konsern, uavhengig av morselskapets eller konsernets størrelse. Disse reglene er nå endret og de nye reglene trer i kraft 1. juli 2017. Det blir da mulig å fravelge revisjon for regnskapsåret 2017 for disse selskapene.

For at morselskapet skal kunne fravelge revisjon må konsernet totalt sett ikke overstige gitte terskelverdier. Terskelverdiene vil bli gitt i en egen forskrift. Foreløpig er verdiene hjemlet i aksjeloven § 7-6.

  1. Driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner,
  2. Selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

 

Hvordan fravelge revisor?

Det er generalforsamlingen som beslutter at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Det kreves flertall som ved vedtektsendring. Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret etter at en slik beslutning er fattet. Nye aksjeselskapet kan oppføre dette i stiftelsesdokumentet. Melding om fravalg av revisor må være behandlet av Foretaksregisteret før årsskiftet for det året fravalget skal gjelde.