Opphevet krav til årsberetning for små foretak

Små foretak må ikke lenger utarbeide årsberetning. Derimot er det kommet et nytt notekrav om fortsatt drift.

Har du et regnskapspliktig foretak som etter regnskapsloven kommer inn under definisjonen av små foretak trenger du ikke utarbeide årsberetning. For å anses som små foretak må man oppfylle to av tre vilkår på balansedagen. Vilkårene er at selskapet må ha en salgsinntekt under 70 millioner kroner, mindre enn 35 millioner i balansesum og gjennomsnittlig mindre enn femti ansatt i regnskapsåret.

Regelendring i regnskapsloven trådte i kraft 1.1.2018, og vil gjelde mange regnskapspliktige foretak.  Årsberetningen kan allikevel inkluderes hvis ønskelig. Den trenger ikke utarbeides etter reglene i Regnskapsloven § 3-3a. Ledelsen står frtt til å bestemme hva den skal inneholde .

Som følge av nytt notekrav må det opplyses om usikkerheten rundt fortsatt drift i note, jf regnskapsloven § 7-46. Omtale skal inkluderes i de tilfeller det er tvil om fortsatt drift, men også i tilfeller hvor ledelsen vurderer usikkerheten rundt fortsatt drift til å være liten. Typiske tilfeller er hvis deler eller hele egenkapitalen er tapt. Det skal også gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.

 

Kilde: https://revisorforeningen.no/fag/nyheter/endringer-i-nrs-8-god-regnskapsskikk-for-sma-foretak/