Viktige frister for skattemeldingen

Fristen for å sende inn skattemelding for inntektsåret 2017 nærmer seg for både selskaper, lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende.

I forbindelse med innlevering bør man notere seg følgende frister: 

-          For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere skattemeldingen 30. april.

-          Selvstendig næringsdrivende må levere skattemeldingen innen 31.mai. Det er et krav at denne skal leveres elektronisk.

-          For selskap (AS, ASA, SA mm.) er fristen for å levere skattemeldingen 31.mai. Også her må skattemeldingen leveres elektronisk.

-          Deltakere i ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. har frist for å levere skattemelding 31.mai hvis denne fristen også gjelder for selskapet.  

Blir ikke fristen for innlevering overholdt, kan skatteyteren risikere å bli ilagt tvangsmulkt. Dette kan derimot unngås ved å søke om utsettelse. Skatteyteren må da sende en skriftlig søknad hvor det fremkommer særlige grunner som tilsier at det blir vanskelig å levere innen fristen. Søknad om utsettelse kan gjøres via altinn.no og må fremmes innen fristen for innsendelse. 

Det er også verdt å merke seg en endring fra tidligere år. Fra inntektsåret 2017 er merknadsfeltet (tidligere post 5.0) for å skrive inn fritekst tatt bort. Er det behov for å gi utfyllende informasjon, må dette gjøres ved å sende eget vedlegg til skattemeldingen.