Syk i ferien? Dette har du krav på.

Ble du syk i ferien? Arbeidstakere som blir syke under ferien, har ofte rett på nye feriedager. Under følger punkter som beskriver arbeidstakerens rettigheter ved sykdom før og under ferieavvikling:

-          Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager for arbeidstakere over 60 år.

-          Arbeidstaker har krav på én ny feriedag per virkedag han/hun er syk. Etter ferieloven regnes også lørdag som virkedag. Ved arbeidsuførhet kan arbeidstaker kreve alle feriedagene utsatt.

-          Arbeidstaker har rett til å ta ut de utsatte feriedagene senere i ferieåret.

-          Arbeidstaker kan kreve å få utsatt feriedagene dersom sykdom skulle oppstå før ferieavvikling.

-          Det er egen sykdom som gir rett til utsettelse. Syke barn gir ikke grunnlag for utsettelse av feriedager.

For at en arbeidstaker skal kunne kreve utsettelse av ferie, må imidlertid flere vilkår være oppfylt. Blant annet må arbeidstakeren kunne anses som 100 % arbeidsufør. En delvis sykmeldt arbeidstaker vil ikke kunne kreve utsettelse av ferien, og ferien vil derfor avvikles som normalt. Et krav om utsettelse av ferie må også dokumenteres med legeerklæring. Denne skal leveres arbeidsgiver så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas. Blir arbeidstaker syk før ferien skal avvikles, skal arbeidsgiver ha mottatt legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha startet.

For mer informasjon om sykdom i ferien og ferie generelt, gå til arbeidstilsynets sine sider.